آیا به زیبایی شناسی در زندگی نیاز داریم؟

زیبایی شناسی در زندگی
زیبایی شناسی در زندگی

بدون تردید عشق در تداوم و کیفیت زندگی انسانها نقش مؤثری داشته که ناشی از تاثیر زیباییهای نظام خلقت و پدیده های پیرامونی آنها بوده است. همین موجب گردیده تا بخش عمده ای از تلاشهای بشر در دورانهای مختلف زندگی اجتماعی را فعالیت او در عرصه های زیبای خلاقیت و نوآوری مانند آفرینش آثار هنری و ادبی تشکیل داده و در عرصه خلاقانه اندیشه ورزی و حکمت بکار گرفته شود، بطوریکه ذخایر بسیار ارزشمندی از زیباییهای مختلف به یادگار گذاشته شده است.

برای بهره گیری بیشتر و بهتر از این ذخایر و فعالیت در این عرصه ها, لازم است توانایی احساس و ادراک زیباییها با تلاش و ممارست تداوم یافته و تقویت شود. این موضوع تحت عنوان زیبایی شناسی انسان قابل بحث و بررسی است، بدون شک اهمیت آن در زندگی انسانها به منظور دستیابی به یک زندگی ارزشی مفرح توام با آرامش و نشاط، انکار ناپذیر است.

تقویت توانمندی مورد نیاز زیبایی شناسی و تداوم و استمرار آن جهت تشخیص زیباییهای موجود، باعث درک بهتری از پدیده های واقعی و حقایق زندگی و از جمله درک مناسبتری از هنرهای مختلف، نظم و نثر در ادبیات، حکمت و فلسفه و همچنین پدیده های موجود در طبیعت میگردد و نتایجی به شرح ذیل دارد.

  • بهره گیری از حداکثر ظرفیت مورد نیاز تشخیص زیباییها
  • دسترسی و درک و احساس زیباییها و دسترسی به زندگی با نشاط و مفرح
  • پی بردن به عظمت و قدرت آفرینش در عالم
  • پرهیز از تکرار و یکنواختی در زندگی و جذابتر شدن عرصه های مختلف مادی و معنوی آن
  • احساس رضایت و سعادتمندی از ادراک و احساس زیباییهای موجود
  • افزایش دقت و تمرکز و درک بیشتر زیباییهای خلقت
  • رشد و پیشرفت فرهنگ و هنر
  • حصول آرامش درونی ناشی از قدرت ادراک و احساس بیشتر زیبایی های نظام خلقت

در صورت عدم تقویت زیبایی شناسی در افراد، بطور حتم و یقین امکان تشخیص و بهره برداری از بخش عظیمی از فرصتها و نعمتهای موجود در جهان آفرینش و توانمندیهای افراد، از بین میرود. همچنین روند و سرعت رشد و تعالی فرهنگ و تمدن بشریت کاهش مییابد.

تواناییهای زیبایی شناسی در زندگی، بطور فطری و به میزان متفاوتی با هر هنرمندی همراه است و در ذات هر فردی و با هر تفکری وجود دارد. بدون شک، هنر و ادبیات میتواند به عنوان جلوه های عاشقی قلمداد شود و از جمله واقعیتهای موجود و اثربخش در زندگی انسان تلقی گردد. طبع لطیف و ذوق و قریحه حساس، موضوعی است که بطور طبیعی در همه افراد وجود دارد و هر کسی بقدر ظرفیت و بضاعت خود از آن بهره مند میگردد به گونه ای که با توجه و تفکر و دقت در آنها، میتواند آنرا تقویت نموده و عینیت بخشد و بتدریج بر لطافت طبع و ذوق و همچنین شدت احساس و توانمندی خود بیفزاید.

در مقاله های بعدی به زیبایی شناسی تخصصی می پردازیم :

1. عاشقی و زیبایی شناسی

2. طبیعت و زیبایی شناسی

3. زیبایی شناسی ماورا الطبیعه

4. زیبایی شناسی رفتاری

5. زیبایی شناسی در ادبیات

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید