ورزش محرکه بدن آدمی است. پزشکی در ورزش به مساحت حرفه پزشکی است و در رابطه با تغذیه در ورزش، روانشناسی در ورزشکاران، آسیب های ورزشی و درمان صدمات ناشی از فعالیت های ورزشی است. از طرفی طب ورزش به ورزش در گروه های خاص (مانند ورزش در دوران بارداری) و ورزش در بیماری های خاص، تمرکز دارد. سلامت دات لایف در زمینه ی ورزش و سلامتی، به ورزش و تغذیه ورزشی و زندگی پرتحرک در افراد جامعه می پردازد و افزون بر آن، به سلامتی در ورزش و ورزشکاران حرفه ای توجه ویژه ای دارد.