مهارت تفکر خلاق از نظر قرآن

 جوهره اصلی وجود انسان را فکر و اندیشه او تشکیل میدهد و تفکر خلاق میتواند موجب هدایت و راهبری انسانها شود. در مقاله مهارت تفکر خلاق از نظر قرآن با یکی دیگر از مهارت های زندگی از نظر قرآن و اسلام آشنا می شویم.

در سوره اعراف آیه 179 انسان با چهارپایان مقایسه شده است و میفرماید به طور قطع گروه بسیارى از جن و انس را براى دوزخ قرار دادیم، نشانه هاى آنها اینست که عقل دارند و با آن اندیشه نمى کنند، چشم دارند و با آن نمى بینند، و گوش دارند و با آن نمى شوند، آنها همچون چهارپایانند بلکه گمراهتر، آنها همان غافلانند.  و در فراز دیگری میفرماید هیچ کس نمى تواند ایمان بیاورد، جز به فرمان خدا (و توفیق و یارى و هدایت او)! و پلیدى (کفر و گناه) را بر کسانى قرار مى دهد که نمى اندیشند ( یونس ایه 100) . بنابراین کسانی که از اندیشه و تفکر بی بهره اند همانند چارپایان و کفار شمرده میشوند و این نهایت سقوط انسانیت و ارزشهای انسانی و ناسپاسی آنها در مورد نعمتها و توانایی هایست که در نظام خلقت به انسان عطا شده است.

مهارت تفکر خلاق از نظر قرآن

مهارت تفکر خلاق از نظر قرآن
مهارت تفکر خلاق از نظر قرآن

هر گونه تحول و پیشرفت ناشی از خردورزی، نوآوری ، ابداع و اختراع است که همه شان زائیده فکر و اندیشه بشر است بنابراین جوهره ی تکامل انسان، در تفکر و اندیشه است و میتواند موضوعیت اشرف مخلوقات را عینیت بخشد. به همین دلیل بطور مؤکد در تعالیم اسلامی، آدمی را به اندیشیدن و فکر کردن توصیه می کنند.

باید توجه نمود که مقدمه پیشرفت و ترقی در ابتدا تامین بودجه و اعتبارات مالی مورد نیاز و فراهم آوردن امکانات سخت افزاری و تجهیزات نیست بلکه بایستی عامل اصلی  را در مغز متفکر و تعقل و اندیشیدن جستجو کرد.

مسائل امروز جامعه لزوماً با راه حل های گذشته قابل حل نیستند. و در هر زمانی به افکار و اندیشه متناسب و جدیدی نیاز است به همین دلیل پیشرفت و رشد از طریق نوآوری و نوگرایی حاصل میشود و تا زمانیکه انسان خود را از قالبهای ذهنی غلط و کهنه رها نکند به کمال نمی رسد.

مهارت تفکر خلاق به تصمیم گیریهای مناسب و حل و فصل مسائل کمک میکند و فرد را قادر میسازد که فراتر از تجارب مستقیم خود به حل مشکلات زندگی با انعطاف و سازگاری بیشتری بپردازد.

مولانا تفکر خلاق را فکری نو و راهگشا میداند و در بیت زیر به آن میپردازد.

فکر آن باشد که بگشاید رهی

                              راه آن باشد که پیش آید شهی

  خلاقیت صفتی از اوصاف الهی است، و مهارت تفکر خلاق به همان حکمتهای الهی بر می گردد که ما را در تصمیم گیریها و حل مسائل یاری می نماید یعنی پایه اصلی تفکر خلاق را اندیشه و کمک گرفتن از راه حلهای خارج از دنیای تجربه شامل میشود بنابراین سبب میشود که تجربه جدیدی را بوجود آورد مشروط بر آنکه مبتنی بر آگاهی و شناخت باشد. خالق هستی که اولین خلاق عالم است در سوره انعام آیه 104 می فرماید : پروردگارتان به شما ادراک داده است هر که از روی بصیرت می نگرد به سود اوست و هر که چشم بصیرت بر هم نهد به زیان اوست و من نگهدارنده و نگهبان شما نیستم.

مهارت تفکر خلاق
مهارت تفکر خلاق

و در آیه 86 سوره حجر می فرماید . همانا خدای تو آفریننده داناست. ای عز یز هر کس به اصل خویش برگردد و روح خدای خویش را بیابد به یقین همانند خدای خود تفکری خلاق خواهد داشت.

بنابراین انسان دارای اختیار است و با استفاده از قدرت ادراک و بصیرت خود به تفکر نو و خلاقانه دسترسی پیدا میکند لازمه تفکر خلاق داشتن تفکر پویا ی مبتنی بر شناخت و توکل و خیر خواهی است.

از مهمترین موانع تفکر خلاق، مواردی مانند تقلید کورکورانه، رکود و عدم تحرک، تعصب در افکار، جهل و نادانی، فقدان ظرفیت فکری ذاتی، گفتار بدون عمل، کهنه گرایی میباشد.

از مهمترین عوامل مؤثر در تفکر خلاق تهذیب نفس و روشن بینی، بندگی و ذکر خداوند، شناخت و آگاهی و دانایی، سعه صدر و بصیرت قابل ذکر است.

خواندن مقاله پرورش هوش و خلاقیت کودک از بارداری تا دو سالگی را به شما توصیه می کنیم.

3/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید