ارتباط گروه های خونی با سلامت افراد

گروه های خونی متفاوت
گروه های خونی متفاوت

 

برای آشنایی با گروه های خونی سیستم ABO >>> کلیک کنید

چرا گروه‌های خونی متفاوت است؟

عامل تفاوت گروه خونى افراد « وجود یا عدم وجود مولکول‌هاى پروتئینى مشخصى به نام آنتى ژن و آنتى بادى » است.  آنتى‌ژن ها ، در صورت حضور بر سطح گلبول قرمز و آنتى‌بادى‌ها داخل پلاسما یا همان مایع خون هستند. پس خون من و شما از نظر کلیات آن یکسان است و آنچه باعث مى‌شود ما امکان اهداى خون به یکدیگر را داشته یا نداشته باشیم همین پروتئین‌هاى ذکر شده است.

« گروه خونى » هر فرد به‌طور مستقیم به پدر و مادر و آنچه از آنان به او ارث مى‌رسد ، ارتباط دارد. یکى از روش‌هاى معمول و مهم ارزیابى تفاوت بین انواع خون‌ها ، سیستم  ABO است. به‌طور قطع شما فردى با گروه خونى O – B – A یا AB هستید و راه فرارى هم ندارید. براساس این سیستم دسته‌بندى خونی و باتوجه به آنچه درمورد آنتى‌ژن و آنتى‌بادى گروه خونى گفته شد:

۱ـ اگر شما گروه خونى A داشته باشید به این معناست که بر سطح گلبول‌هاى قرمزتان آنتى ژن A و در پلاسماى خون تان آنتى بادى B  دارید.

۲ـ گروه خونى B در سطح گلبول‌های شان آنتى ژن  B و در پلاسما آنتى بادى A‌ دارند.

۳ـ فرد گروه خونى AB روى گلبول قرمزش هر دو نوع آنتى‌ژن A و B را دارد و واضح است که در پلاسما هیچ مخالفى نداشته باشد و آنتى بادى موجود نباشد.

۴ـ و نهایتا گروه خونى O‌ به‌ دلیل نداشتن هیچ کدام از آنتى ژن‌هاى A‌ و B بر سطح گلبول ، آزادانه هر دو نوع آنتى بادى A و B را در پلاسما دارد.

تشکیل دهنده‌های خون

1- گلبول قرمز ( RBC ) نوعى سلول است که حدود ۱۲۰‌روز در بدن ما زنده است و ۲۰ثانیه طول مى‌کشد تا هر کدام آن تمام بدن را دور بزند و ۴۰درصد خون را تشکیل مى‌دهد.

۲ـ گلبول سفید ( WBC ) که  مسئول جنگ با عفونت‌ها و مواد بیگانه در خون است.

۳ـ پلاکت‌ ( PLT ) که کوچک ترین سلول خونى است و در امر انعقاد خون نقش اساسى دارند و پلاسما نیز جزو اصلى خون است که ۹۵درصد آن را آب و ۵ درصد باقی مانده را هورمون ، پروتئین و مواد غذایى تشکیل مى‌دهد.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید