اهداف مهارت های زندگی

مهارت های زندگی : شکی نیست که عدم آگاهی از مهارتهای زندگی و عدم توانایی در خصوص الزامات رفتاری مورد نیاز جریان زندگی ، تاثیرات منفی خود را بر بسیاری از حوزه های زندگی معمولی روزمره شخصی و اجتماعی افراد، میگذارد.

مهارت داشتن، عبارت از بلد بودن است. در عرف عام، کسی که بلد است کاری را به نحو مطلوبی انجام دهد در آن کار مهارت دارد و در کارش ماهر است.

بنابراین مهارت داشتن در زندگی ، یعنی دانستن رفتارهای صحیح مورد نیاز امور جاری زندگی و اجرای آن به شیوه صحیح.

اهداف مهارت های زندگی

مهارت های زندگی
مهارت های زندگی

مهارتهای زندگی شامل مجموعه ای از توانایی های فردی هستند که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کار آمد شخص را افزایش میدهند، بنابر این شخص قادر میشود بدون اینکه به خود یا دیگران صدمه ای وارد کند، مسئولیتهای مربوط به نقش و جایگاه خودش را در اجتماع بپذیرد و با مشکلات و نابسامانیهای روزانه زندگی به شکل مؤثری رو به رو شود.

بطور کلی مهارت های زندگی روزمره ، یعنی همه آنچه که باید یاد گرفت و انجام داد تا بتوان جریان زندگی عادی روزمره خود را به گونه ای به پیش برد که احساس پویایی و مؤثر بودن و رضایتمندی از آن حاصل گردیده و در نهایت به آرامش ختم شود.

اهداف مهارت های زندگی :

▪ رشد و توسعه روحیه مشارکت و همکاریهای اجتماعی

▪ تشخیص تبلیغات کذب و آلوده و عدم تاثیر پذیری از آن

▪ افزایش روحیه هماهنگی و همزیستی مسالمت آمیز

▪ بهبود آرامش درونی و اعتماد به نفس

▪ توجه و تفکر در باره خود و منطق وجود

▪ تقویت سازگاری فرد با خودش، مخاطبان و محیط زندگیش

▪ مقابله با هیجانهای منفی

▪ توسعه رفتارهای مثبت و سازگارانه

▪ رشد و تقویت عواطف انسانی

▪ تسهیل شناسایی و بیان احساسات

▪ ایجاد و بهبود سلامت جسمی و بهداشت روانی

▪ توسعه مهارت های ارتباطی با جامعه

▪ ساختن یک شهروند مسئول و مؤثر و مورد قبول جامعه

فواید و کاربردهای مهارت زندگی : اتفاقات ، زندگی را نمیسازند بلکه عکس العمل انسانها در مقابل اتفاقات، زندگی را میسازد.

بدون تردید برای بروز عکس العمل مناسب در برابر اتفاقاتی که پیرامون افراد حادث میشود، ضرورت دارد که ضمن بهره مندی از جهان بینی مناسبی در مورد زندگی و آگاهی در مورد مهارت های مورد نیاز زندگی کردن و بکارگیری آنها، با روشها و تکنیک های اجرای آنها آشنایی پیدا نموده و بکار گرفته شوند، شکی نیست که انگیزه بکارگیری مهارتهای زندگی در صورتی ایجاد میشود که امید به تاثیر و نتیجه مفید آن وجود داشته باشد لذا برخی از فواید آن ایجاد مواردی به شرح ذیل است.

 • ارتقای اعتماد به نفس در شخص
 • چگونگی کنار آمدن با انتظارات متفاوت خود، خانواده، همسر، فرزندان، دوستان، همکاران، فامیل و جامعه
 • بهبود مدیریت خانواده و تربیت فرزندان
 • رشد و ارتقای عواطف و احساسات انسانی
 • توسعه روحیه و آداب حرکت در مسیر جهان بینی
 • روابط لذت بخش و رشد دهنده با استفاده از امکانات، فناوری و محیط زندگی
 • دفع فشارهای روانی که از طرف محیط های متفاوتی اعمال میشود
 • سازگاری با مسائل اقتصادی و نیازهای معیشتی
 • شناخت و تحت کنترل درآوردن هیجانات و احساسات خود و دیگران
 • ارتقای مهارت های ارتباطی با جامعه
 • بوجود آوردن سلامت جسمی و بهداشت روانی
 • رفع درگیری ها و تنش های درونی
 • تأمین آرامش و لذت بخش نمودن زندگی خود و اطرافیان
 • رشد شخصیت، شکوفایی خود، بالندگی، خوشبختی و شادابی.
 • آگاهی از آخرت بر اساس جهان بینی
 • بهره مندی از زیباییهای خلقت
امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید