راه و روش انتقاد و انتقادپذیری

انتقاد و انتقادپذیری لازمه پیشرفت است، اینکه بدانیم چگونه از دیگران انتفاد کنیم باعث میشود که بدون اینکه کسی را از خود برنجانیم به او کمک کنیم تا خود را  اصلاح نماید.چند نکته که میتوانید به شما کمک کند مودبانه انتقاد کنید.

انتقاد و انتقادپذیری
انتقاد و انتقادپذیری

چگونه انتقاد کنیم؟

هدف از انتقاد برطرف شدن مشکل باشد نه تخریب طرف مقابل

انتقاد باید محرمانه باشد.

مودبانه انتقاد کنید.

 ازکلمات ناراحت کننده استفاده نکنید.

 انتقاد خود را متوجه کار یا رفتار اشتباه فرد کنید نه خود فرد.

انتقاد باید جهت دار ،مشخص و سازنده باشد.

همراه با انتقاد راه حل نیز ارائه دهید.

 وقت شناس باشید و انتقاد را به موقع انجام دهید انتقاد دیرهنگام صورت خوشی ندارد.

 در هنگام عصبانیت انتقاد نکنید.

واکنش ما به انتقاد دیگران و تسلط ما بر رفتارمان نشان دهنده شخصیت ماست.

چگونه با انتقاد دیگران برخورد کنیم؟

 حرفه ای باشید: اگر انتقاد بجاست مسئولیت رفتار خود را بپذیرید و از آوردن بهانه خود داری کنید.

 با نزاکت باشید : فرض را با این بگذارید که طرف مقابل قصد توهین به شما را ندارد و حتی اگر از الفاظ نامحترمانه

استفاده کرد از مقابله به مثل بپرهیزید و سعی کنید بحث را به موضوع اصلی برگردانید.

– نگاه مثبت داشته باشید:

فرض را بر این بگذارید که طرف مقابل سعی دارد به شما کمک کند و تلاش کنید موضوع را دریابید و اگر عصبی شدید تا ده بشمرید تا آرام شوید.

 پاسخ بجا و مناسب بدهید : اگر انتقاد نا عادلانه و اشتباه است با نزاکت و نه در حضور جمع با آرامش از خود دفاع کنید.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید