ویتامین C جایگزینی برای ورزش

ویتامین C | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

فعالیت ورزشی اثرات مفیدی را برای سلامتی افراد چاق و دارای اضافه وزن دارد ، با وجود این پیروی کردن از یک برنامه ورزشی منظم همیشه مقدور نیست و شاید برای برخی از افراد چاقی که محدودیت حرکتی دارند مشکل باشد. یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که دریافت منظم مکمل ویتامین C می تواند فواید قلبی و عروقی مشابهی در افراد چاق و یا دارای اضافه وزن ایجاد کند. فعالیت یک عامل پروتئینی به نام اندوتلین – 1 در عروق خونی افراد چاق و دارای اضافه وزن بالاتر است. به دلیل عملکرد زیاد این پروتئین انقباضی ، عروق خونی افراد چاق و دارای اضافه وزن مستعد تنگ شدگی بیشتری است. این شرایط موجب کاهش جریان خون برای  تأمین نیازهای بافتی و متعاقب آن گسترش بیماری های عروقی خواهد شد. یافته های حاصل از مطالعات پیشین نشان می دهد که فعالیت ورزشی می تواند موجب کاهش ظرفیت عملکردی پروتئین اندوتلین – 1 شود. محققین مطالعه حاضر را با این فرضیه انجام دادند که آیا مکمل یاری روزانه ویتامین C می تواند اثرات مشابه فعالیت ورزشی منظم را بر ظرفیت عملکردی اندوتلین – 1 داشته باشد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت روزانه 500 میلی گرم مکمل ویتامین C موجب کاهش ظرفیت عملکردی پروتئین انقباضی اندوتلین – 1 شد ، و این اثر مشابه فعالیت ورزشی بود. بر این اساس محققین پیشنهاد کردند که دریافت روزانه مکمل ویتامین C می تواند به عنوان یک راهبرد درمانی در کاهش تنگ شدگی عروقی افراد چاق و دارای اضافه وزن مورد توجه قرار گیرد.  یافته های حاصل از این مطالعه در چهاردهمین کنفرانس بین المللی اندوتلین : فیزیولوژی ، پاتوفیزیولوژی و درمانی ارایه شد.

منبع :

The above post is reprinted from materials provided by American Physiological Society (APS)

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید