آموزش شیردهی به نوزاد

آموزش شیردهی به نوزاد شامل وضعیت هایی است که در شرایط گوناگون باید نوزاد را در این وضعیت ها قرار داد تا شیردهی با بهترین کیفیت صورت بگیرد. برای شیردهی به نوزاد ﺳﺮ ﻭ ﺑﺪﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ سینه مادر ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ و ﻣﺎﺩﺭ باید ﺑﺎ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ سینه خود را کنترل کنند. ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﻴﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎﻳﺪ وضعیتی ﺭﺍﺣﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و می تواند در وضعیت های ﻧﺸﺴﺘﻪ ، ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ، ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ، نشسته ﺭﻭﻱ ﺻﻨﺪلی ، ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺭﻭی ﺗﺨﺖ ﺑﻪ راحتی به فرزند خود ﺷﻴﺮ بدﻫﺪ.

قبلا در مقاله جداگانه ای روش های شیردهی به نوزادان را گفته بودیم که توصیه می کنیم مطالعه فرمایید.

ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﻴﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻟﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺰﺍﺭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. سلامت دات لایف در جریان این مطلب نکاتی در مورد آموزش شیردهی به نوزاد و بهترین وضعیت های قرار گیری نوزاد در حین شیر خوردن را در اختیار شما قرار داده است…

آموزش شیردهی به نوزاد
آموزش شیردهی به نوزاد

 

آموزش شیردهی به نوزاد

در مقاله آموزش شیردهی به نوزاد نکاتی کلیدی وجود دارد که با دانستن آن ها می توانید در برخی موارد بدون اینکه از کوره در بروید با آرامش مشکل شیردهی خود و نوزادتان را برطرف کنید.

وﺿﻌﯿﺖ ﺩﻫﺎﻥ ، ﻟﺐ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ :

?ﻓﮏ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻨﻮﺱ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﺮﯼ ﺯﯾﺮ ﺁﺭﺋﻮﻝ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ
?ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﮏ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﻮﺩ
?ﻟﺐ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺤﮑﻢ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺳﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ
?ﻫﯿﭻ ﺻﺪﺍﯼ ﮐﻠﯿﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻧﺮﺳﺪ
?ﺻﺪﺍﯼ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺑﺮﺳﺪ
?ﺍﻟﮕﻮ ﯼ ﻣﮑﯿﺪﻥ ﺩﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ
( ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻣﮑﯿﺪﻥ ﺑﻠﻊ ﺩﺍﺭﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻣﮑﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﺑﻠﻊ ﺩﺍﺭﻧﺪ )
?ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﻮﺩ
ﻣﮑﯿﺪﻥ ﭘﺮ ﺻﺪﺍ ﯾﺎ ﭼﺎﻝ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﯼ ﺳﯿﻨﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.

 

گذاشتن سینه در دهان نوزاد :

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻧﻮﺯﺍﺩ ” ﻟﭻ – ﺍﻥ ” نام دارد. ﺍﮐﺜﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﺮﺩﻫﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻟﺐ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﻓﻠﮑﺲ ﺭﻭﺗﯿﻨﮓ ، ﻧﯿﭙﻞ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺁﺭﺋﻮﻝ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﻫﺎﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ می گیرد.

احتقان سینه 

برای برطرف کردن انسداد راه شیر یا همان احتقان سینه اعمال زیر را انجام دهید.

 • ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺷﯿﺮ ﺩﻫﯽ
 • ﮐﻤﭙﺮﺱ ﮔﺮﻡ
 • ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ
 • ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ ، ﺷﻘﺎﻕ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

داروهای مکمل برای رفع احتقان یا بسته شدن سینه

 • ﻓﻨﺪﻕ ، ﺟﻌﻔﺮﯼ ﻭ ﺑﻮﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ، ﺭﺍﺯﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﺩﯾﺎﻥ ﻭ … ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ
 • ﮐﺮﻡ ﮔﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﺷﻘﺎﻕ ﺳﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ
 • ﻋﺴﻞ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻘﺎﻕ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
 • ﮐﻤﭙﺮﺱ ﻧﻌﻨﺎﯼ ﻭﺣﺸﯽ ﺩﺭﺩ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

بهترین رژیم برای مادران شیرده

 • نوشیدن 10-8 لیوان آب در طول روز
 • خودداری از نوشیدن مایعات حاوی کافئین
 • مصرف ویتامین های مکمل پس از بارداری
 • افزایش مصرف کلسیم
آموزش شیردهی به نوزاد
آموزش شیردهی به نوزاد

دوشیدن شیر مادر

یکی از روش های شیردهی به نوزاد که مادران با احتقان سینه می توانند از آن استفاده کنند دوشیدن شیر است که باید همراه با نکات زیر باشد.

 • ﺷﯿﺮ ﺩﻭﺷﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩ ﻳﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﻭ ﻓﺮﻳﺰ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ
 • ﺩﻭﺷﻴﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻣﺎﻧند صبح، می توان پس از هر وعده تغذیه شیرخوار، شیر اضافه را دوشید.
 • بهتر ﺍﺳﺖ 20-10 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺷﻴﺪﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﻛﻤﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻛﻨﺪ ، ﻳﻚ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﺷﻴﺮ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻨﻮﺷﺪ ‏( ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﮔﺮﻡ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ‏)
 • ﻳﻚ ﺣﻮﻟﻪ ﮔﺮﻡ ﻭ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 5-10 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺭﻭﻱ ﺳﻴﻨﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺣﻤﺎﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﺎ ﻣﺎﺳﺎﮊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺎﺭﻱ ﺷﺪﻥ ﺷﻴﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 • ﺩﻭﺷﻴﺪﻥ ﺷﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﻤﭗ ﻳﺎ ﺷﻴﺮﺩﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﺳﺮﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ.
 • ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﻴﺮ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﻫﺎﻱ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺍﺭﺟﺤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

 

روش های گرفتن آروغ نوزاد

وقت آن رسیده تا در مقاله آموزش شیردهی به نوزاد روش آروغ زدن نوزاد را بیاموزید. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺗﻐﺪﺑﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﻣﻌﺪﻩ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﮐﺮﺩ. با انجام دادن اعمال زیر هوای معده نوزاد را خارج کنید.

 • ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﯼ ﺷﺎﻧﻪ
 • ﺩﻣﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﺍﻧﻮ
 • ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺩﺭ ﮐﻠﯿﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی بالا ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ آﺭﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺯﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

شیردهی به نوزادان بی قرار و خواب آلود

ﺩﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﯼ ﻧﻤﻮﺩ ، ﺑﺎ ﺩﺭآﻭﺭﺩﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ پوشک ، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﺋﻢ ، ﻣﺎﺳﺎﮊ ﻧﻮﺯﺍﺩ ، ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻮﺯﺍﺩ ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭ ﮐﺮﺩ.

ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ.

ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﺩﻫﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﻮﺩ.

 

موانع شیردهی به نوزاد از طرف مادر

 • بیماری HIV : توصیه مرکز کنترل بیماری ها در ایالات متحده این است که این مادران نباید به فرزندان خود شیر بدهند. البته اگر کودک همچون مادر مبتلا به ایدز نباشد شیردهی انجام نخواهد شد.
 • مادران معتاد تزریقی نیز نباید تا قبل از انجام تست HIV به فرزند خود شیر بدهند.
 • مادران مبتلا به سل نیز باید قبل شیردهی تست ابتلا به سل را انجام دهند.
 • مصرف برخی داروهای خاص مانعی برای شیردهی به نوزاد است که این مطلب را پزشک بهم مادر گوشزد خواهد کرد.
 • در صورت اجبار مصرف برخی داروها مادر باید این داروها را با حداکثر فاصله تا زمان شیردهی مصرف کند.

 

موارد منع شیردهی از طرف نوزاد

 • ﻟﺐ ﺷﻜﺮﻱ ﻭ ﺷﻜﺎﻑ ﻛﺎﻡ ‏( ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺷﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﻭﺷﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍز روش های مختلفی آن را به کودک داد تا زمانیکه کودک تحت عمل جراحی ترمیمی قرار گرفته و بتواند با سینه تغذیه شود) در این راستا می توانید مقاله بیماری مادرزادی شکاف کام و لب را مطالعه کنید.
 • ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻴﻨﻲ
 • ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎﻻﻛﺘﻮﺯﻣﻲ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻧﺎﺭﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﻜﻴﺪﻥ ﻳﺎ ﺑﻠﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ .

امیدواریم مقاله آموزش شیردهی به نوزاد مورد توجه شما واقع گردد، بهتر است بدانید که مزایای شیر مادر برای نوزادان چیست تا فرزند خود را از این نعمت محروم نکنید.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید