چاقی و افسردگی، دو عامل خواب آلودگی

مزایای چاقی!!!

 

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که چاقی و افسردگی هم مشابه فقدان خواب، سبب خواب آلودگی می شوند. این یافته ها می تواند موجب تخصصی تر شدن درمان های مرتبط برای کم خوابی در افراد مختلف       می شود. 30درصد افراد جامعه به خواب آلودگی روزانه مبتلا هستند. خواب آلودگی در اکثر روزهای هفته شامل یک سری حمله های خواب غیر قابل مقاومت است. این شرایط موجب افزایش اشتباهات شغلی و در مواقعی موجب بروز حوادث رانندگی می شود. مطالعات پیشین نشان داده بودند که این وضعیت با چاقی، افسردگی و همچنین تنگی نفس در خواب همبستگی دارد.  با وجود این، مطالعه حاضر اولین پژوهشی است که با استفاده از داده های فیزیولوژیک خواب سعی در شناخت رابطه علت و معلولی این سازوکار می کند. محققین داده های پرسشنامه ای 1395 زن و مرد را در ابتدای شروع مطالعه و برای بار دوم پس از 5/7 سال بررسی کردند. پرسشنامه شامل سوالات کاملی در زمینه تاریخچه خواب داشت، علاوه بر پرسشنامه، تمامی شرکت کننده ها در این مطالعه، یک شب در آزمایشگاه در حالت خواب به طور کامل بررسی شدند. شرکت کننده ها ها به لحاظ ذهنی و بدنی نیز ارزیابی شدند.

ارتباط بین نمایه توده بدنی و خواب آلودگی مستقل از مدت زمان خواب بود، بدین معنا که خواب آلودگی افراد چاق در طول روز به مدت زمان خواب شب گذشته بستگی ندارد. علاوه براین چاقی با تنگی نفس شبانه همبستگی داشت. نشان داده شد که افسردگی نیز رابطه مستقیمی با خواب آلودگی دارد. این شرایط موجب خستگی افراد چاق در طول روز می شود. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله SLEEP  منتشر شد. البته نتایج این مطالعه هنوز نیاز به بررسی های بیشتر دارد.

دیدگاهتان را بنویسید