هدفمندی در زندگی

هدفمندی در زندگی ، مبتنی بر طرح و چهار چوبی است که بتواند سمت و سوی حرکت انسان را به سمتی که با فطرت او هماهنگی دارد رهنمون سازد. بدیهی است که حرکت مبتنی بر فطرت الهی گونه انسان در جهت یک زندگی متعالی، میتواند موجب رضایت خالق و بدنبال آن دستیابی به احساس اثر بخشی و رضایت در مخلوق را حاصل نماید. در واقع اگر شیوه زندگی انسانها همسوی با فطرت آنها باشد موجبات آرامش و خرسندی پایدار را فراهم مینماید.

هدفمندی در زندگی
هدفمندی در زندگی

 

بنابراین لازم است که هدفمندی در زندگی تدوین گردد. در این فرآیند، سه وجه لحاظ میشود:

 • حرکت در جهت فطرت و تعالی
 • تلاش جهت کسب رضای خالق
 • توجه به کسب رضایت درونی

در واقع این سه وجه، جدا از هم نیستند و همه در راستای یکدیگر قرار دارد.

برای توصیف زیباتر موضوع، از شعر و ادبیات فارسی کمک گرفته و قسمتی از شعر سهراب سپهری در مورد زندگی و سعادت به شرح زیر ارائه میگردد:

زندگی فهم نفهمیدن هاست

زندگی پنجره ای باز به دنیای وجود

تا که این پنجره باز است جهانی با ماست

آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست

فرصت بازی این پنجره را دریابیم

در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم

پرده از ساحت دل برگیریم

رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم

زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است

وزن خوشبختی من وزن رضایتمندی است

اگر بپذیریم که زندگی یک فرصت است، توجه به مواردی که برخی از آنها در ادامه مطرح میشود، میتواند برخی از نکات مرتبط و مؤثر در زندگی را آشکار نماید. بدیهی است که جریان زندگی، بدون توجه به موارد اینچنینی، دچار اختلال و نقصان میگردد.

در واقع سؤال اینست که آیا هدف از زندگی کردن :

 • برای مهربانی کردن و بخشیدن است؟
 • برای یاد دادن و یاد گرفتن است؟
 • برای دلدادگی و عاشق شدن است؟
 • برای درک حقیقت هستی است؟
 • برای محبت و دوست داشتن و دوستی است؟
 • برای گفتن و شنیدن و بوییدن است؟
 • برای بازی و ورزش و خندیدن و لذت بردن است؟
 • برای بروز عکس العمل مناسبی در برابر رخدادهاست؟
 • برای دانستن و اندیشیدن است؟
 • برای احساس وقایع پیرامون و متاثر شدن است؟
 • برای عبادت و عیادت است؟
 • برای تنفس و خوردن و خوابیدن است؟
 • تلاش و کوشش جهت غلبه بر مشکلات است؟
 • برای رشد و تکامل و هم افزایی است؟
 • برای توکل و توسل است؟
 • برای ادراک و احساس زیباییهاست؟
 • برای مصرف کردن و قناعت است؟
 • برای ازدواج و بقای نسل و خانواده است؟
 • برای احترام و تکریم والدین و خانواده است؟
 • برای حق شناسی و حق پذیری است؟
 • برای ثروت اندوزی و رفاه دنیوی است؟

واضح است که سؤالهای زیادی قابل طرح است ولیکن پاسخ هر چه باشد ضرورت ایجاد و بکارگیری چهارچوب مورد نیاز آن انکار ناپذیر است.

هدفمندی در زندگی

به نظر میرسد جهت تداوم زندگی پویا و مؤثری که بتواند تامین کننده آرامش انسان باشد، میبایستی چهار محور را در نظر گرفته و به عنوان محورهای اصلی فکری و رفتاری مورد توجه قرار داد.

 • جهان بینی نسبت به زندگی
 • سواد سفید یا معرفت زندگی
 • مهارتهای زندگی
 • روشهای اجرایی در زندگی
امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید