مفهوم ارتباط چیست ؟ کلامی یا غیر کلامی ؟

برخی ارتباط را به معنی ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ رسیدن و اﺷﺘﺮاک ﻓﮑﺮ و در ﻣﻌﺮض ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دادن اندیشه تعبیر نموده اند. ارتباط ﺟﺮﯾﺎن دوﻃﺮﻓﻪ ای است که امکان تبادل افکار، نظریات، احساسات و حقایق و واقعیتها را مابین فرد و مخاطبین خود که از طریق بکاربردن پیامهایی که معانی مشابهی برای آنها دارد فراهم میکند. هرگونه انتقال پیام مابین فرستنده پیام و گیرنده پیام را ارتباط نامیده اند که سبب قبولاندن نظر و عقیده و درخواست یکی به دیگری و یا هم اندیشی و تعامل مابین آنها میشود. تا به اینجا به پرسش مفهوم ارتباط چیست ؟ پاسخ داده ایم و در ادامه

 انسان بطور طبیعی در نتیجه یک ارتباط انسانی خلق میشود و به همین دلیل ذاتاً موجودی اجتماعی و خواهان ارتباط شناخته میشود.

مفهوم ارتباط چیست ؟

منظور از ارتباط عبارتست از:

-شناخت و آگاهی از شرایط و وضعیت موجود و آشنایی با حوادث و وقایع گذشته و پیش بینی آن در آینده

-ترغیب و تحریک مخاطبین به پذیرش یک فکر و عقیده خاص و یا هم اندیشی و یافتن راهکارهایی برای همکاری و تعامل

-آگاهی و یادگیری و ادراک حقایق و واقعیتهای موجود

– لذت و سرگرمی و تفریح

-بهبود شرایط و چگونگی زندگی کردن

 -همکاری متقابل و هم افزایی در جامعه

مفهوم ارتباط چیست
مفهوم ارتباط چیست

سعی در ایجاد ارتباط میتواند مابین انسانها و یا انسان و سایر موجودات زنده و یا مابین انسان و ماوراءالطبیعه به روشها و شکلهای گوناگون و با اهداف متفاوتی انجام میشود  و این خواسته انسان ریشه در ویژگیهای اجتماعی و فطری او دارد.

یکی از مهمترین ارتباطهای مابین موجودات زنده را ارتباطات انسانی تشکیل میدهد. انواع آنرا از نظر کلی به دو نوع تقسیم بندی کرده اند که شامل ارتباط غیرکلامی و ارتباط کلامی میشود. بطوریکه جهت ارتباط کلامی تیاز به استفاده از کلمات میباشد که از طریق ابزارهایی که که با کلمه شکل میگیرند مانند نوشته، سخن و شنیدن تحقق مییابد و ارتباط غیر کلامی نیاز به کلمه ندارد و از طریق احساس و رفتار و تغییرات ظاهری ایجاد میشود ، و ارتباط واقعی و موفق در زندگی ، حاصل ارتباطی است که هر دو نوع کلامی و غیر کلامی را در برداشته باشد.

امیدواریم مقاله مفهوم ارتباط چیست ؟ کلامی یا غیر کلامی ؟ برای شما مفید واقع شده باشد.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید