تست خود شناسی

تست خود شناسی
تست خود شناسی

همه ما تصوراتی از خودمان داریم. شاید احساس می‌کنیم بسیار جذاب، باهوش یا سخت کوشیم. همچنین ممکن است احساس کنیم که بسیار بداخلاق، بیرحم و خودخواهیم. آزمون مفهوم خویشتن بـِک(BeckSelf-concept test)، به شما خواهد گفت که این تصوراتتان ضعیف است یا قوی. « تصور از خود »‌‌ همان ادراک از خویشتن است؛ به عبارت دیگر، تصور فرد از مهارت‌ها، خصوصیات و توانایی‌هایی است که دارد. ویژگی‌های شخصیتی که در این مقیاس بررسی می‌شود، مفهومی از خود را ارائه می‌دهند. این مقیاس پنج ویژگی‌ را بررسی و اندازه گیری می‌کند، که عبارت است از:

  • بعد توانایی‌ های ذهنی شامل سوالاتی درباره معلومات، هوش، حافظه، توانایی خواندن و هوشیاری.
  • بعد کارآمدی(تحصیلی یا شغلی) شامل سوال‌ هایی درباره تلاش و سخت کوشی، موفقیت، تنبلی، به اتمام رساندن کار‌ها و یادگیری مطالب.
  • بعد جذابیت ظاهری شامل سوال‌هایی درباره قیافه، محبوبیت، وضع ظاهر و مرتب بودن.
  • بعد مهارت‌های اجتماعی شامل سوال‌هایی درباره شوخ طبعی، حسادت، شخصیت و ورزشکاربودن.
  • بعد عیب‌ها و حسن‌ها شامل سوال‌هایی درباره حرص و طمع، خود خواهی، بی‌ رحمی، مهربانی و خلق و خو.

می‌توانید در هر یک از صفات و ویژگی‌هایی که در ادامه ارائه می‌شود، خود را با دیگران مقایسه کنید و آن عبارتی را علامت بزنید که درباره شما بیشتر مصداق دارد.

۱) قیافه ‌ام…الف – تقریبا از همه کسانی که می ‌شناسم، بهتر است.ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهتر است.ج- مثل بیشتر کسانی است که می ‌شناسم.د- از بیشتر کسانی که می‌ شناسم، بد‌تر است.ه- تقریبا از همه کسانی که می ‌شناسم، بد‌تر است.

۲) معلوماتم…الف- تقریبا از همه کسانی که می ‌شناسم، بیشتر است.ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بیشتر است.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

۳) حرص و طمع من…الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بیشتر است.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.

۴) شوخ طبعی من…الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

۵) هوش من…الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

۶) محبوبیت من…الف- بیشتر از همه کسانی است که می شناسم.ب- بیشتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.ه- تقریبا کمتر از همه کسانی است که می شناسم.

۷) حافظه من…الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، قوی‌تر است.ب- قوی ‌تر از بیشتر کسانی است که می شناسم.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- از بیشتر کسانی که می شناسم، ضعیف ‌تر است.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، ضعیف‌تر است.

۸) جذابیت من…الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم.د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

۹) شخصیت من…الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهتر است.ب- بهتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بد‌تر است.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بد‌تر است.

۱۰) تنبلی من…الف- تقریبا کمتر از همه کسانی است که می شناسم.ب- کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بیشتر است.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.

۱۱) خودخواهی من…الف- تقریبا کمتر از همه کسانی است که می شناسم.ب- کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بیشتر است.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.

۱۲) وضع ظاهری من…الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهتر است.ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهتر است.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بد‌تر است.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بد‌تر است.

۱۳) خلق و خوی من…الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهتر است.ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهتر است.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- بد‌تر از بیشتر کسانی است که می شناسم.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بد‌تر است.

۱۴) استقلال من…الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

۱۵) مرتب بودن و پاکیزگی من…الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

۱۶) موفقیتم…الف- بیشتر از همه کسانی است که می شناسم.ب- بیشتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- کمتر از بیشتر کسانی که می شناسم.ه- تقریبا کمتر از همه کسانی که می شناسم.

۱۷) مهربانی ‌ام…الف- بیشتر از همه کسانی است که می شناسم.ب- بیشتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.ه- تقریبا کمتر از همه کسانی است که می شناسم.

۱۸) در یادگیری مطالب…الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهترم.ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهترم.ج- مثل بیشتر کسانی هستم که می شناسم.د- از بیشتر کسانی که می شناسم، ضعیفترم.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، ضعیفترم.

۱۹) حسادتم…الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.

۲۰) تلاش و سختکوشی من…الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم.د- کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

۲۱) توانایی خواندن و مهارت بیان من…الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهتر است.ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهتر است.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بد‌تر است.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بد‌تر است.

۲۲) در به اتمام رساندن کار‌ها…الف- از همه کسانی که می شناسم، بهترم.ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهترم.ج- مثل بیشتر کسانی هستم که می شناسم.د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بدترم.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بدترم.

۲۳) تیزهوشی و هوشیاری من…الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم.د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر هستم.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

۲۴) از نظر ورزشکار بودن…الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهترم.ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهترم.ج- مثل بیشتر کسانی هستم که می شناسم.د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بدترم.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بدترم.

۲۵) بی ‌رحمی من…الف- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.د- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.

  • روش نمره‌ گذاری آزمون

همانطور که ملاحظه کردید، در این پرسشنامه چندین گروه سوال وجود دارد که هر کدام بیان‌کننده صفتی در فرد است. هریک از این موارد شامل ۵ اظهارنظر درجه ‌بندی شده است، که فرد یکی از آن‌ها

را انتخاب می‌کند. گزینه‌های این آزمون از پنج تا یک نمره گذاری می‌شود. به عبارت دیگر برای هر گروه گزینه (الف) امتیاز ۵، گزینه (ب) امتیاز ۴، گزینه (ج) امتیاز ۳، گزینه (د) امتیاز ۲ و گزینه (هـ) امتیاز یک را به خود اختصاص دهید.

پس از جمع امتیازات، نمره آزمون شما عددی بین ۲۵ تا ۱۲۵ خواهد بود، که تحلیل آن براساس جدول زیر انجام خواهد شد:

۷۱ و کمتر از آن بسیار ضعیف

۷۲ تا ۸۱ ضعیف

۸۲ تا ۹۱ متوسط

۹۲ تا ۱۰۱ قوی

۱۰۲ و بیشتر از آن بسیار قوی

دیدگاهتان را بنویسید