تغذیه پوست و پنج گروه اصلی مواد مغذی

تغذیه پوست و پنج گروه اصلی مواد مغذی

 

در تغذیه پوست، 5 گروه اصلی مواد مغذی اصلی به نحوی موثرند…

1) کربوهیدرات ها:

فراوان ترین بیومولکول های موجوددرزمین می باشندآنهاعمدتاموادغذایی ضروری برای تولیدانرژی محسوب می شوند.کربوهیدرات هاازمنابع گیاهی وحیوانی قابل دسترسی می باشد.

کربوهیدرات های حیوانی دارای تنوع کمتری هستندکه شامل قندشیر یالاکتوزوگلیکوژن می باشند،اماکربوهیدرات های گیاهی باانواع مختلفی نظیرنشاسته،سلولز(فیبر)وانواع قندهای ساده ترمانند:گلوکز،فروکتوز،ساکاروز،قابل دسترسی می باشد که همه آنهادارای ارزش غذایی بوده ودربدن تبدیل به انرژی می شوندبه جزسلولزکه بدن قادرانسان قادربه شکستن آن نمی باشدوبدون تغییردفع می شودوبه همین منظورتنهابه عنوان حجم دهنده دررژیم غذایی به کارمی رود.ازآنجایی که کربوهیدرات ها منبع اصلی تولیدانرژی محسوب می شوند،حذف آنهاازرژیم غذایی باعث می شودبدن به سوزاندن چربی هاوپرتئین هاروی آوردکه باعث اختلال درسوخت وسازبدن می شودکه دردرازمدت باآسیب به پروتئین های موجود درپوست باعث ایجادمشکلات پوستی وریزش مومی گردد.

2) پروتئین ها:

ماده ساختمانی اصلی سلولهای بدن می باشد،آنهاازواحدهای کوچکتری به نام اسیدهای آمینه تشکیل شده اند.

اسیدهای آمینه به دوگروه اسیدهای آمینه غیرضروری و اسیدهای آمینه ضروری تقسیم می شوند.به طورکلی اسیدهای آمینه موجب عمل هضم درسیستم گوارش شده ودرروده هاجذب بدن می شوند.

اسیدهای غیرضروری:

برخی ازاین اسیدهای آمینه دربدن ساخته شده ونیازبه مصرف آنهادرموادغذایی وجودندارد،که به آنهااسیدهای آمینه غیرضروری می گویند.

اسیدهای آمینه ضروری:

گروهی ازاسیدهای آمینه رابدن قادربه ساخت آن نیست که درعلم تغذیه باعنوان اسیدهای آمینه ضروری نام برده می شود.

وظیفه اصلی پرتئین هادربدن ماشامل رشدوترمیم بافت ها،شرکت درساختمان مولکولی موادواسطه وفعال حیاتی ازقبیل هورمون ها،آنزیم هاوواسطه های عصبی،تنظیم تعادل مایعات بدن وتولیدانرژی می باشد.

انواع گوشت،تخم مرغ،لبنیات،بادام زمینی،میوه جات همانند موز،سبزیجات همانندذرت ودانه ها همانندکنجدوآفتابگردان ازمنابع خوب وغنی پروتئین محسوب می شوند.

پروتئین موجوددرگوشت ولبنیات کامل بوده وتمامی اسیدهای آمینه ضروری را دارامی باشند،این درحالی است که پروتئین موجوددرمنابع گیاهی هرکدام چنداسیدآمینه راکم داردوبرای کامل کردن این اسیدهای آمینه لازم است که باپروتئین حیوانی باهم مصرف شوند یاچندمنبع گیاهی باهم مصرف شودمثل اینکه توصیه می شودمثلالوبیا وذرت یاعدس وبرنج درکنارهم مصرف شوند.

درصورتی که میزان پروتئین موجوددرغذاکاهش پیداکندعلائم کمبودآن به صورت ترک خوردگی پوست،شکننده وخشک شدن موها،کم پشت شدن موها،التهاب لب ها،علائم کم خونی،نازک ونرم شدن ناخن ها،پوسته ریزی وبی رنگ شدن وحتی گاهی قرمزشدن موهاو…بروزکند.البته علائم معمولی وشدیداین کمبودبه صورت بیماری (کواشیورکور)بروزمی کندکه دراین شرایط بیماربه شدت لاغرشده وشکم برجسته ای پیدامی کندکه نشانه اختلالات شدید کبدی می باشد.

همراهان عزیزدرمطلب بعد به ادامه مواد مغذیپوست یعنی دسته لیپیدها می پردازیم.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید