همه چیز در مورد سرطان

همه چیز در مورد سرطان را در این مقاله بخوانید. سرطان وقتی به وجود می آید که کنترل چرخه تقسیم سلولی از دست سلول خارج شود. رشد بی رویه سلول های بافت یا قسمتی از بدن در این هنگام موجب به وجود آمدن سرطان می شود. اگر سرطان در مراحل اولیه اش شناسایی شود ، به راحتی می توان آن را درمان کرد و چه بسا افراد بسیاری پس از شناسایی این بیماری توانسته اند بهبودی و سلامت کامل خود را به دست بیاورند. از زمانی که سرطان شروع به شکل گیری در بدن می کند تا زمانی که عود کند مدت زمان خاصی را به خود اختصاص می دهد. مدت زمان مابین شروع سرطان تا عود کردن آن بهترین مرحله ایست که برای درمان تشخیص داده شده است. سلامت دات لایف در مقاله های پیشین خود در مورد سرطان مطالب زیادی را ارائه داده است. در این مقاله قصد دارین اطلاعاتی تکمیلی در مورد سرطان را به شما معرفی کنیم.

 

همه چیز در مورد سرطان
همه چیز در مورد سرطان

 

همه چیز در مورد سرطان

۱ – ﻫـﺮ ﺷﺨـﺼـﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﻬﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺳﻠﻮﻝ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻠﻮﻝ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﻬﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺯﯾﺮﺍ ﺁﻥ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺩ ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

۲ – ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺶ ﺗﺎ ﺩﻩ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

۳ – ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻗﻮﯼ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﻮﻣﻮﺭﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

۴ – ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ سرطان دﺍﺭﺩ ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﮊﻧﺘﯿﮏ ، ﻣﺤﯿﻄﯽ ، ﻏﺬﺍ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺷﯿﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۵ – ﺑﺮﺍﯼ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﯼ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﻏﺬﺍﯾﯽ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

۶ – ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﻤﻮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﻮﺭﯼ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ سرطان ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺭﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﺭﻭﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺭﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ، ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﻣﺜﻞ ﮐﺒﺪ ، ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺭﯾﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺷﻮﺩ .

۷ – ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮﯼ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ ، ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

۸ – ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﭘﺮﺗﻮ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﭘﺮﺗﻮ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ، ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.

۹ – ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﭘﺮﺗﻮ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻭ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

۱۰ – ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﭘﺮﺗﻮ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻬﺶ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﮔﺮﺩﺩ ، ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﺩ. ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺪﻥ ﺷﻮﺩ.

برای مشاهده ادامه مطلب بر روی همه چیز در مورد سرطان کلیک کنید

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید