ویژگی های طبیعی کودکان 2 تا 5 ساله در یک نگاه

miling Girl with Hands Covered in Paint --- Image by © Royalty-Free/Corbis

کودک طبیعی چه ویژگی هایی دارد؟

زیربنا و پایه های شخصیتی و احساسی افراد در همان سال اول تولد و بیش از 80 درصد شخصیت و ماهیت وجودی افراد تا 8 سالگی شکل می گیرد و صدماتی هر چند به ظاهر کوچک، حتی کلمه ساده ای همچون دوستت ندارم جهت تنبیه، در دوران کودکی می تواند باعث تخریب و یا غیر طبیعی شدن قسمتی از شخصیت وجودی فرد تا آخر عمرش شود.

برای اینکه بتوانیم از انجام وظیفه پدری و مادری سربلند بیرون آییم و کمترین صدمه را به فرزندانمان وارد کنیم، بایستی قبل از هر چیز با خصوصیات طبیعی مراحل تکامل فرزندانمان آشنا شویم.

برای مثال اگر بدانیم که یکی از خصوصیات طبیعی تقریبا تمامی کودکان 2 تا 3 ساله داشتن حس مالکیت متعلق نسبت به اشیاء و وسایل خود است و معمولا مایل به شریک شدن آنها با دیگران نیست. (حتی خواهر یا برادر) دیگر تحت هیچ شرایطی از فرزندمان نخواهیم خواست (و یا بدتر اینکه آنها را مجبور نخواهیم کرد) تا اسباب بازی خود را با کودکی دیگر شریک شود، بلکه ترتیبی اتخاذ خواهیم کرد که به مرور معنی و ارزش شراکت را دریابد. قبل از پرداختن به موضوع، لازم است که دو موضوع تذکر داده شود. اول اینکه منظور از سن کودک ، زمانی است که کودک آن سن را به پایان رسانده است. مثلا اگر می گوییم کودک دو ساله، منظور کودکی است که دو سال اول زندگی اش گذشته است (جشن تولد دو سالگی گرفته شده است) و وارد سومین سال زندگی اش شده است. توضیح دوم اینکه، محدوده سنی مراحل تکاملی چندان محدود و بسته نیست و مرز دقیقی ندارد و در بسیاری از موارد این مراحل تکاملی و محدوده های سنی در کودکان مختلف (حتی میان خواهران و برادران) متغیر بوده و غالبا می تواند چند ماه زودتر و یا دیرتر به وقع بپیوندد و اعدادی که داده می شوند معمولا فقط یک میانگین بوده و صرفا جهت داشتن عدد و معیاری برای ارزیابی اولیه است و نتیجه گیری در مورد اینکه مراحل تکاملی کودک طبیعی است یا نه، بایستی توسط متخصصین صورت گیرد.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید