نمک در ایران بیشتر از هروئین قربانی می گیرد!

نمک در ایران بیشتر از هروئین قربانی می گیرد!
نمک در ایران بیشتر از هروئین قربانی می گیرد!

 

به گفته معاون وزیر بهداشت : نمک در ایران بیشتر از هروئین قربانی می گیرد!

دیدگاهتان را بنویسید