Tag Archives: کیسه آب گرم

آیا شما می توانید تخمک گذاری را احساس کنید؟

آیا شما می توانید تخمک گذاری را احساس کنید؟

در تحقیقات صورت گرفته در مورد تخمک گذاری مطرح شده است که برخی از زنان در این دوران دچار گرفتگی خفیف یا درد مختصر در ناحیه ی زیر شکم یا کمردرد یک طرفه می شوند که این احساس درد میتل اشمرز(mittelschmers) نام دارد که ترجمه ی آلمانی middle pain ( …

متن کامل