بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهندس محمود قبادی

مهارت تفکر انتقادی از نظر قرآن

مهارت تفکر انتقادی از نظر قرآن

توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب و تبادل آنها میتواند مبنایی برای تفکر انتقادی تلقی شود به گونه ای که بتواند برای تصمیم گیری و قضاوت در مورد باورها و اعمال و تاحدی بهبود و اصلاح امور، مورد استفاده واقع شود. مهارت تفکر انتقادی از نظر قرآن مهارت تفکر انتقادی مخصوص …

متن کامل

مهارت حل مسئله از نظر قرآن

مهارت حل مسئله از نظر قرآن

در مباحث مهارت زندگی، منظور از مسئله عبارت است از پدیده و واقعیتی که به عنوان مشکل یا امری، انسان را دچار شرایط ناسازگارانه یا ضعف و درماندگی در زندگی می کند که ممکن است جنبه ی فردی، خانوادگی و یا اجتماعی داشته و دارای ریشه و منشاء درونی یا …

متن کامل

مهارت برقراری رابطه موثر از نظر قرآن

مهارت برقراری رابطه موثر از نظر قرآن

با تعمقی در واقعیت های زندگی، آشکار میشود که ﻫﺮ ﻣﺮحله ﺍی ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ، مفهوم ﻭ ﺯﻳﺒﺎیی ﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ مسیر ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ آن ﻭ پیش ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪی، عبور ﺍﺯ آن مرحله ﻭ ورود ﺑﻪ ﻣﺮاحل ﺑﻌﺪی تسهیل میشود. طی عبور ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ مختلف ﺯﻧﺪﮔﻲ ، …

متن کامل

هدفمندی در زندگی

هدفمندی در زندگي

هدفمندی در زندگی ، مبتنی بر طرح و چهار چوبی است که بتواند سمت و سوی حرکت انسان را به سمتی که با فطرت او هماهنگی دارد رهنمون سازد. بدیهی است که حرکت مبتنی بر فطرت الهی گونه انسان در جهت یک زندگی متعالی، میتواند موجب رضایت خالق و بدنبال …

متن کامل

اهداف مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی : شکی نیست که عدم آگاهی از مهارتهای زندگی و عدم توانایی در خصوص الزامات رفتاری مورد نیاز جریان زندگی ، تاثیرات منفی خود را بر بسیاری از حوزه های زندگی معمولی روزمره شخصی و اجتماعی افراد، میگذارد. مهارت داشتن، عبارت از بلد بودن است. در عرف …

متن کامل

جهان بینی نسبت به زندگی

جهان بینی

جهان بینی نسبت به زندگی در ابتدا بایستی جهان بینی و دیدگاه هرکسی نسبت به زندگی و نهایت آن و همچنین خواستگاه شخص در ارتباط با آن، بطور روشن تعیین شود. بطوریکه دیدگاه شخص نسبت به حقیقت و اهداف نظام هستی و سیر تحول و نهایت آن و نقش او …

متن کامل

جامعه امروز و بیسوادی سفید

سواد سفید

سواد و بیسوادی سفید سواد سفید یا معرفت زندگی: همواره نقش و اهمیت سواد در کیفیت زندگی فردی و اجتماعی انسانها و مبارزه با بیسوادی، مورد تاکید بوده است. با توسعه تکنولوژی مدرن چاپ و پیشرفت شبکه های رسانه ای صوتی و تصویری، انواع روزنامه و مجله و کتاب، به …

متن کامل