بایگانی/آرشیو برچسب ها : فقدان عزیزان

بپذیریم فقدان عزیزان پایان زندگی نیست !

پذیرش عدم مالکیت بر دیگران

  ایجاد روابط با دیگران در زندگی یک موهبت است نه حق مسلم. از دست دادن دیگران ، تمام شدن روابط چندین ساله یا بر هم خوردن روابط دوستانه ضربات شدیدی به یک طرف یا طرفین وارد می کند. باید بیاموزیم که چگونه با یک رابطه پایان یافته کنار بیاییم …

متن کامل