Tag Archives: روش شناختی رفتاری

نُه راه برای آرام کردن ذهن مضطرب شما

نُه راه برای آرام کردن ذهن مضطرب شما

اضطراب می تواند آثار نامطلوبی روی شما داشته باشد، به طوری که تصمیم گیری و انجام دادن کاری برای حل مشکلتان را دشوار کند. همچنین اضطراب می تواند منجر به افکار پریشان شود، که شما را بیشتر مضطرب خواهد کرد و در نتیجه افکارتان پریشان تر خواهد شد و این …

متن کامل