Tag Archives: روش انجام آزمایش a1c

آزمایش A1C در دیابتی ها به چه منظور انجام می شود ؟

آزمایش A1C

آزمایش A1C دیابت چیست؟ آزمایش A1C که آزمایش HbA1C ، گلیکوهموگلوبین یا هموگلوبین A1C نیز نامیده می شود ، آزمایش خونی است که سطح متوسط گلوکز خون شما را در طی ۳ ماه گذشته نشان می دهد. نتیجه ی آزمایش A1C به درصد داده می شود. پزشک ممکن است آزمایش A1C …

متن کامل