Tag Archives: دررفتگی فک

دررفتگی فک و تدابیر درمانی آن

دررفتگی فک

دررفتگی فک ممکن است به صورت قدامی ، خلفی و طرفی و یا فوقانی باشد. در بعضی اشخاص حرکات مفصل فک تحتانی بیش از حدِ طبیعی است. این تحرک زیاد ممکن است منجر به نیمه دررفتگی یا دررفتگی کامل مهره استخوان به بیرون  از حفره مفصل گردد. فرد بعد از …

متن کامل