بایگانی/آرشیو برچسب ها : اوتیت میانی حاد

درمان اوتیت با تمپانوماستوئیدکتومی

تمپانوماستوئیدکتومی

گوش شامل سه قسمت گوش خارجی ، گوش میانی و گوش داخلی  است. گوش خارجی خود به دوقسمت مجزای لاله گوش و کانال گوش تقسیم می شود. گوش میانی از یک طرف به پرده صماخ و از طرف دیگر با 3 استخوان کوچک ارتباط دارد. گوش داخلی شامل مجرای نیم …

متن کامل