بایگانی/آرشیو برچسب ها : اقلیم ها

اقالیم و اثرات آن بر سلامتی جسمی

قالیم به واسطه هوای جوّ، آب، خاک و مجموعه دیگر اشیاء موجود در آنها، در بدن اثر می گذارند و آثار مختلفی در بدن پدید می آورند و چون در اقالیم مختلف، حالات اجسام، اعمال بدنی، صفات جسمی و روانی، مذاق و عادات یکسان نیستند، لذا بیماری ها نیز در اقلیم های گوناگون با هم متفاوت می باشند. بنابراین هر اقلیمی قانون حفظ صحّت مخصوص به خود را دارد. به گونه ای که شاید یک رفتار بهداشتی در کشورهای غربی با شرایط اقلیمی خاصشان، به حفظ سلامتی کمک کند ولی در کشورهای دیگر که دارای اقلیم متفاوتی می باشند نه تنها در حفظ سلامت سودمند نباشد بلکه گاهی موجب آسیب به تندرستی نیز گردد.

متن کامل