صفحه اصلی > Question > من چهارده سالمه ۱۶۶قدمه وزنم چهلو نه کیلو است برای افزایش قدرت و سرعت باید از چه مکمل هایی استفاده کنم که هیچ ضرری هم برایم نداشته باشد ایا درسن من همچین مکملی وجود دارد در ضمن به خاطر داشته باشید که من کشتیگیرم و سه ساله کار میکنم و مقام های چند جانبه کشوری هم دارم

من چهارده سالمه ۱۶۶قدمه وزنم چهلو نه کیلو است برای افزایش قدرت و سرعت باید از چه مکمل هایی استفاده کنم که هیچ ضرری هم برایم نداشته باشد ایا درسن من همچین مکملی وجود دارد در ضمن به خاطر داشته باشید که من کشتیگیرم و سه ساله کار میکنم و مقام های چند جانبه کشوری هم دارم

تمام پرسش هادسته بندی: ورزش و تناسب انداممن چهارده سالمه ۱۶۶قدمه وزنم چهلو نه کیلو است برای افزایش قدرت و سرعت باید از چه مکمل هایی استفاده کنم که هیچ ضرری هم برایم نداشته باشد ایا درسن من همچین مکملی وجود دارد در ضمن به خاطر داشته باشید که من کشتیگیرم و سه ساله کار میکنم و مقام های چند جانبه کشوری هم دارم