بزرگان طب سنتی

هر ملتی برای خود بزرگانی دارد. کسانی که برای اولین بار در تاریخ، دانشی را به بشر افزوده ند. ایران از این حیث بسیار قوی است. شاهنامه فردوسی نه تنها سبب زنده ماندن زبان پارسی از گزندها بود، یاد بزرگان علم پزشکی این مرز و بوم را هم زنده نگاه داشت. در اساطیر ایران، اولین پزشک فریدون است. راه و روش فریدون را، حکیمان یونانی و ایرانی ادامه دادند تا اینکه به امروز رسیدیم. بزرگان این مسیر را در این صفحه بیشتر می شناسیم.

زکریای رازی یا Rhazes

سرگذشت و زندگی محمد بن زکریای رازی

  زکریای رازی، ابوبکر محمد بن زکریای رازی و یا به زبان انگلیسی رازِس (Rhazes)، یکی از بزرگترین پزشکان، فیلسوف و شیمی دان ایرانی است. او در واقع اولین داروساز ایرانی در تاریخ علم داروسازی ایران است. همچنین قدیمیترین نوشته در مورد بیماری های دهان و دندان (دندانپزشکی) کتاب الحاوی …

متن کامل

پور سینا یا ابوعلی سینا یا Avicenna

پور سینا

  پور سینا، ابن سینا، ابوعلى سینا (370- 428ق /980- 1037م )، و در زبان انگلیسی اَویسِنا (Avicenna) یکی از بزرگ ترین فیلسوف ها و پزشک نامدار ایرانی در تاریخ بشریت است. سرگذشت و زندگی نامه ما درباره زندگى و سرگذشت ابن سینا آگاهى بس بیشتری داریم تا درباره هر …

متن کامل

فریدون (تریته) نخستین پزشک و دامپزشک ایرانی بر اساس شاهنامه فردوسی

فریدون (تریته) نخستین پزشک و دامپزشک ایرانی بر اساس شاهنامه فردوسی

   اساطیر که مفرد آن اسطوره است، متضمن داستانهای خرافی یا نیمه خرافی در مورد خدایان، و قوای فوق طبیعی است. این داستانها به صورت روایتهای شفاهی از نسلی به نسلی انتقال یافته، مسلماً شاخ و برگی بر آن افزوده شده تا به جایی که به صورت مکتوب در آمده.است.هر …

متن کامل