عکس اقدام ترسناک مدیر مدرسه

گهی پشت به زین و گهی زین به پشت

آشنایی کامل دانش آموزان با شیر ، ولی اینبار انسانها در قفس هستند.

اقدام ترسناک مدیر مدرسه ، عکس

 

دیدگاهتان را بنویسید