چالش تصویری دیگر برای ذهن فعال شما

خلاقیت و استعداد یا سکوت و آموختن

به نظر شما این تصویر حامل چه پیامی است ؟

در این چالش ذهنی به ما بگویید برداشت شما از این تصویر چیست؟

به تصویر خواب نگاه کنید و پاسخ هایی که در ذهنتان ایجاد می شود را با ما درمیان بگذارید

این تصویر از ذهن خلاق دانش آموزان می گوید یا از هرج و مرج ذهن کودکانه؟

نقش معلم در آموزش کودکان را چگونه یافتید؟

کودکان دنباله رو تفکر کتاب ها و تفکرات معلم را دیدید یا دانش آموزان فهیمی که به درس گوش میدهند؟

در این چالش تصویری چه حرف های ناگفته دیگری باقی است؟

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید