تخمین زمان احتمالی زایمان


تاریخ «اولین» روز «آخرین» قاعدگی شما چه زمانی بوده است؟

طول دوره قاعدگی شما به طور معمول چند روز است؟

روز

زمان تخمینی زایمان شما:


زمان به دست آمده در بالا تقریبی است و ممکن است زمان واقعی چند روز زودتر و یا دیرتر باشد.

نوزاد
نوزاد