صفحه اصلی > تخمین زمان احتمالی زایمان

تخمین زمان احتمالی زایمان


تاریخ «اولین» روز «آخرین» قاعدگی شما چه زمانی بوده است؟

طول دوره قاعدگی شما به طور معمول چند روز است؟

روز

زمان تخمینی زایمان شما:


زمان به دست آمده در بالا تقریبی است و ممکن است زمان واقعی چند روز زودتر و یا دیرتر باشد.

نوزاد
نوزاد